Vysvetlenie pojmov:

Anesteziológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá anestéziou. Anestézia je slovo gréckeho pôvodu : an (bez) a aisthetos (vnímanie). Celkovú anestéziu teda definujeme ako farmakologicky vyvolaný vratný útlm centrálneho nervového systému, alebo ako riadené bezvedomie. Je to stav, v ktorom anesteziológ preberá zodpovednosť za všetky životné funkcie človeka v anestézii.

Celková anestézia ( niekedy nazývaná aj narkóza )je farmakologicky navodená strata vedomia spolu so silným potlačením vnímania bolesti. Jedná sa o dokonale regulovateľný a zvratný dej, ktorý vieme časovo ohraničiť na dobu operácie. Pacient je počas anestézie dokonale sledovaný anesteziologickým tímom. Anesteziologický tím je tvorený lekárom a anesteziologickou sestrou, ktorí spolu s potrebnou monitorovacou technikou, zaisťujú vysokú bezpečnosť tejto procedúry. Anestéziologické postupy slúžia na kontrolu životne dôležitých funkcií, najmä dýchania a krvného obehu, a na kontrolu hĺbky anestézie v priebehu operácie.

Anestézii predchádza predoperačná príprava a podanie premedikácie. Ich úlohou je znížiť možnosť vzniku komplikácií a zbaviť pacienta strachu.

Priebeh anestézie: Samotná anestézia sa spravidla začína podaním liekov do žily. Pre kratšie výkony sa anestézia vykonáva len podávaním liekov do žily, pričom dýchacie cesty zostávajú voľné a anesteziológ dozerá na ich nepretržitú priechodnosť. Pre dlhšie výkony sa po podaní liekov do žily a po zaspaní pacienta pokračuje zaistením priechodnosti dýchacích ciest mechanickou pomôckou a to zavedením laryngeálnej masky do ústnej dutiny alebo zavedením intubačnej kanyly – trubičky do priedušnice a v ďalšej anestézii sa pokračuje vdychovaním zmesi kyslíku a rajského plynu a inhalačného anestetika. Spôsob celkovej anestézie volíme tak, aby bol pre pacienta najvhodnejší – to znamená aby pacient dostal čo najmenuj liekov, aby dostatočne spal počas výkonu, aby bolo dokonale potlačené vnímanie bolesti a pod. Hlavnú úlohu tu zohráva operačný výkon, potom však aj vek, celková kondícia a zdravotný stav pacienta.

Ambulantná anestézia umožňuje, aby pacient v deň operácie, bol o niekoľko hodín prepustený do domácej starostlivosti. Na výkon musí prísť v doprovode dospelej osoby. Pacient prepustený po výkone z ambulancie musí byť v doprovode dospelej osoby odvezený do domáceho ošetrenia osobným motorovým vozidlom. Dospelá osoba bude poučená o starostlivosti o pacienta po narkóze, a musí byť pri pacientovi 24 hodín po nej.

Pokyny pre pacienov:

Rozhodli ste sa podstúpiť výkon v celkovej anestézii. Pre zvýšenie bezpečnosti priebehu anestézie a zároveň pre minimalizáciu rizika je dôležité vedieť nasledujúce infornácie a riadiť sa nasledujúcimi pokynmi:

  • nejedzte a nepite 6 – 8 hodín před operáciou (prevenci zvracania a vdýchnutia zvratkov), deň pred operáciou jedzte len ľahko stráviteľné jedlá
  • nefajčite aspoň 6 hodín pred operáciou
  • deň pred operáciou nepite alkoholické nápoje
  • pred operáciou si vyberte snímateľnú zubnú protézu, vyberte si kontaktné šošovky
  • v deň operácie nepoužívajte make – up a prídite s nenalakovanými nechtami
  • zabezpečte si doprovod dospelej osoby a jej prítomnosť v domácnosti do 24 hodín po anestézii
  • po výkone nesmiete odísť domov sám, nesmiete ísť hromadným dopravným prostriedkom a nesmiete riadiť osobné motorové vozidlo
  • po dobu 24 hodín nezostávajte sám
  • plánovaný operačný výkon v celkovej anestézii môžete podstúpiť iba ak nemáte akútnu
  • infekciu dýchacích ciest a liečenie poslednej ste ukončili aspoň před 2 týždňami.

Anesteziologický dotazník (82kB, PDF formát)

ŽIADNA ANESTÉZIA NIE JE BEZ RIZIKA!

Závažné, život ohrozujúce anesteziologické komplikácie ( poruchy a zastavenie krvného obehu, dýchacieho systému, ťažké alergie ), sú dnes veľmi zriedkavé. Stále sa zlepšujúci výber anestetík, monitorovacích systémov, anesteziologických prístrojov a erudovanosť anesteziologického personálu znižuje toto riziko na najnižšiu možnú mieru. V súčasnosti používané spôsoby anestézie umožňujú presné dávkovanie narkotík, dýchacie prístroje umožňujú dobrú kontrolu dýchania, monitormi sledujeme krvný obeh a ďalšie životne dôležité telesné funkcie. Telesné funkcie sú neustále kontrolované prístrojmi v priebehu celej narkózy, aby sa komplikácie znížili na minimum. Ako pri každom lekárskom výkone, aj pri anestézii je miera rizika komplikácií rôzna. Vo všeobecnosti závisí od závažnosti vášho ochorenia a tiež od ostatných chorôb, ktorými trpíte, alebo ktoré ste prekonali v minulosti. Informujte nás o všetkých vašich ochoreniach akútnych aj chronických, oznámte nám všetky alergie, najmä alergie na lieky. Informujte nás o priebehu predchádzajúcich anestézií, najmä či sa vyskytli nejaké problémy v priebehu anestézie. Ak vám nie je niečo jasné, informujte sa u anesteziológa alebo u svojho lekára, alebo nám napíšte.

Ambulantná anestézia
je anestézia pre výkony v jednodňovej chirurgii a jednodňovej medicíny vôbec. Okrem všeobecných požiadaviek na bezpečnosť je ambulantná anestézia vedená tak, aby umožnila absolvovať pacientovi ošetrenie bez hospitalizácie – ambulantne. V deň ošetrenia odchádzajú pacienti po operácii domov.

Jednodňová chirurgia
je operačná zdravotnícka starostlivosť, ktorá je poskytovaná bez hospitalizácie, ambulantne. Zariadenia, ktoré poskytujú jednodňovú starostlivosť sú na tento druh činnosti patrične zariadené. Pacienti ošetrovaní na zariadeniach jednodňovej chirurgie sa podrobujú spravidla ambulantnej anestézii. Jedná sa o moderný spôsob liečby pacientov a týka sa spravidla činností, ktoré predtým vyžadovali hospitalizáciu. Jednodňová chirurgia významným spôsobom zvyšuje komfort pacienta a šetrí finančné prostriedky vynakladané na liečbu pacienta. Jednodňová chirurgia vyžaduje špeciálny prístup a dlhoročné skúsenosti pri výbere pacientov vhodných na tento spôsob ošetrenia zo strany chirurga a najmä anestéziológa. V USA sa ambulantne urobí viac ako 80% operácii v „západnej“ Európe 65%.

Anesteziológ
je lekár špecialista s atestáciou z odboru anesteziológia a resuscitácia (alebo podľa nového: anestéziológia a a intenzívna medicína). Je to odborník, ktorý vedie spolu so svojím tímom celkovú anestéziu, znecitlivenie pacienta počas operácie. Je zodpovedný za bezpečnosť pacienta v priebehu anestézie a jeho bezproblémový návrat domov. Zároveň je schopný zvládnuť všetky možné komplikácie, ktoré sa môžu v priebehu anestézie vyskytnúť.